PDG werkt graag samen met als zelfstandige opererende IT-specialisten, net zo graag als dat we dat met eigen medewerkers doen. Voor de klant mag dat op het gebied van kennis en kwaliteit niets uitmaken. 

Gezien het feit dat hij of zij bij de klant in hoge mate PDG vertegenwoordigt, gaat PDG alleen in zee met mensen die dat ook op een juiste wijze kunnen doen.De freelancer die door ervaring en kennis ruim inzetbaar is en zijn of haar zaakjes goed voor elkaar heeft, vindt bij PDG een gewillig oor. We hebben in de loop der tijd met een groeiend aantal freelancers dan ook een langdurig contact opgebouwd. 

Het plaatsen van een als zelfstandige werkende ITíers brengt in de praktijk een aantal fiscale zaken met zich mee die bij het plaatsen van een eigen medewerker geen rol spelen. Wij zullen altijd de verbintenis tussen ons, de klant en de freelancer dusdanig regelen dat aan alle eisen is voldaan en er geen risicoís gelopen worden

Er zijn 2 mogelijke manieren waarop wij een verbintenis kunnen aangaan:

 1.         In de rol van ondernemer:

Iedere freelancer is feitelijk een zelfstandig ondernemer. De Belastingsdienst deelt die mening echter niet altijd. Alleen als er aan een aantal voorwaarden is voldaan zijn zij bereid de situatie als dusdanig te erkennen en kan de freelancer op reguliere wijze zijn verrichte diensten factureren. Wat zijn deze voorwaarden? 

  • de facturen dienen omzetbelasting te bevatten;
  • de freelancer moet deel uitmaken van een ondernemerseenheid en een omzetbelastingnummer hebben;
  • de freelancer moet in het handelsregister staan ingeschreven als zelfstandig automatiseringsdeskundige;
  • het af te sluiten contract mag incl. verlengingen niet langer zijn dan 1 jaar;
  • in dit contract mogen er geen uitsluitingen mbt. het verrichten van werkzaamheden voor anderen zijn opgenomen;

PDG zal bij de Belastingdienst verifiŽren of deze situatie zich voordoet en de freelancer door de Belastingdienst als zelfstandig ondernemer erkend wordt.

Wordt er niet aan al deze voorwaarden voldaan, dan rest de mogelijkheid van:

2.         Via inhuurovereenkomst met inhouding van sociale lasten:

De freelancer factureert voor zijn werkzaamheden een bruto uurtarief. Wij houden dan de noodzakelijke premies werknemersverzekeringen en loonheffing in en dragen deze af aan de juiste instanties.

Uitsluitend met expliciete goedkeuring van die betrokken instanties, waaronder PDG ressorteert, kunnen inhoudingen achterwege blijven. Indien dat het geval is, dan dient de freelancer aan PDG ieder kwartaal een accountantsverklaring ter beschikking te stellen, waaruit blijkt dat de aangifte en afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen volledig, tijdig en juist hebben plaatsgevonden.

Daarnaast dient de freelancer altijd een accountantsverklaring te verstrekken waaruit blijkt dat de aangifte en afdracht van omzetbelasting volledig, tijdig en juist heeft plaatsgevonden.

Mochten er in de wet- en regelgevingen veranderingen gaan komen, en dit is tenslotte een turbulent wereldje, zal PDG deze veranderingen onverkort toepassen. Herken je jezelf niet helemaal in de geschetste profielen, of maak je deel uit van een andersoortige rechtsvorm, neem dan toch contact met ons op. We zijn inmiddels aardig bedreven in het uitzoeken van de verschillende mogelijkheden en we vinden altijd wel een voor alle partijen bevredigende oplossing.